Ansvarsfullhet

Vi vill vara en ansvarsfull banbrytare inom vår bransch. Vår verksamhet bygger på ansvarsfulla verksamhetssätt, något som vi också förutsätter av våra underleverantörer och partner. Suoras ansvarsprogram grundar sig på FN:s mål för hållbar utveckling och vi har identifierat sex delområden i vår affärsverksamhet genom vilka vi kan stödja genomförandet av dessa mål. Under de senaste åren har klimatförändringen och åtgärder för att bekämpa den stått i centrum för vårt ansvarsarbete. I början av 2021 uppnådde vi koldioxidneutralitet i våra produktioner som den första aktören i branschen i Finland.

Suoras värden

Omtanke.

Vi är en gemenskap och ett stödnätverk. Vi lyckas tillsammans.

Lösningsorientering.

Vi får saker att hända. Vi blickar framåt tillsammans.

Kreativitet.

Vi inspireras av ny teknik. Vi utvecklar nytt.

Ansvarsfullhet.

Vi bygger en produktionsmodell som är hållbar för människor och miljö.

ANSVARSFULLHET

Vi vill vara en ansvarsfull banbrytare inom vår bransch. Vår verksamhet bygger på ansvarsfulla verksamhetssätt, något som vi också förutsätter av våra underleverantörer och partner. Suoras ansvarsprogram grundar sig på FN:s mål för hållbar utveckling och vi har identifierat sex delområden i vår affärsverksamhet genom vilka vi kan stödja genomförandet av dessa mål. Under de senaste åren har klimatförändringen och åtgärder för att bekämpa den stått i centrum för vårt ansvarsarbete. I början av 2021 uppnådde vi koldioxidneutralitet i våra produktioner som den första aktören i branschen i Finland.

MILJÖANSVAR

Den modell för distansproduktion som vi har utvecklat är vår största miljögärning eftersom koldioxidavtrycket från traditionell produktion av sportprogram huvudsakligen uppstår av transporten av människor och utrustning. Till exempel minskar koldioxidavtrycket av en enskild ishockeymatch från 7,74 ton till 0,28 ton tack vare distansproduktion. Den positiva utsläppsminskningen är över 95 procent. Vi gör allt vi kan för att uppnå nollutsläppsproduktion. Vi använder grön el och biobränslen alltid när det är möjligt. År 2022 flyttar vi till nya lokaler i Helsingfors, byggda i enlighet med det internationella BREEAM-miljöcertifikatets Excellent-nivå. Vi kan erbjuda koldioxidneutral produktion redan i dag eftersom vi kompenserar för det återstående koldioxidavtrycket via Nordic Offset.

EKONOMISKT ANSVAR

Framgångsrik affärsverksamhet och nya innovationer skapar arbete och välbefinnande. Vi utvecklar nytt och vill förstärka vår position som en betydande arbetsgivare inom vår bransch. Utöver vår egen produktutveckling samarbetar vi med läroanstalter, och genom detta utvecklar vi utbildningen inom branschen så att den motsvarar framtida behov. Med dessa åtgärder försöker vi svara på vändpunkten i arbetet och utvecklingen av hela branschen. God förvaltning och lagstiftning styr vår affärsverksamhet i alla länder där vi är verksamma. Vi förväntar oss också samma av våra samarbetspartner. Vi följer kollektivavtalen inom branschen och satsar på arbetssäkerhet.

SOCIALT ANSVAR

För oss är alla människor jämställda oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund. Vi följer denna princip när vi anställer människor och erbjuder personalen lika möjligheter till att utveckla sig själv. För oss är det viktigt att jämställdheten mellan könen omfattar även beslutsfattande och är synlig i såväl styrelsens som ledningsgruppens arbete. Vi satsar på personalens hälsa och välbefinnande genom att erbjuda arbetstagarna ett Hintsa Performance-välbefinnandeprogram som innefattar personlig välbefinnandecoachning. Företaget har också en cykelförmån.

FN:S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Suora Broadcasts ansvarsprogram grundar sig på FN:s Agenda 2030-målprogram för hållbar utveckling, som syftar till att utplåna extrem fattigdom och uppnå hållbar utveckling där miljö, ekonomi och människor beaktas jämlikt nu och i framtiden. Vi har identifierat sex ansvarsområden i vår affärsverksamhet som stöder genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling.

God hälsa och välbefinnande

Jämställdhet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Minskad ojämlikhet

Bekämpa klimatförändringarna

Fredliga och inkluderande samhällen